Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат издаването и използването на Клубна карта IFG Сlub

1. Клубна карта IFG club се издава от и е собственост на „АЙ ЕФ ДЖИ  ЛИЗИНГ“ АД, ЕИК 200115990;

2. Картите, предмет на настоящите Общи условия са клубни карти, но не и банкови (кредитни или дебитни) карти и не могат да се използват за осъществяване на безналични разплащания;

3. Клубна карта се издава само на физически лица над 18 години.

4. Всяка карта има уникален номер  и единствено Картодържателят има право да ползва същата в офисите и магазините на фирмите партньори на „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ“ АД след представяне и на лична карта.

5. Клубната карта е валидна за срок от две години (2014/2015), след които може да бъде подновена по желание на нейния притежател.

6. Клубната карта може да получите в офисите на „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ“ АД, след попълване на регистрационния формуляр.

7. Издаването на Клубна карта е безплатно за всички клиенти на „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ“ АД.

8. При покупка  НА СТОКА  ИЛИ УСЛУГА от партньор на „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ“ АД, всеки картодържател  ползва търговска отстъпка. В случай, че клубната карта бъде изгубена, открадната или унищожена, „АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ“ АД издава нова срещу такса от 2 лева. Вида на отстъпката и фирмите партньори са подробно изброени на сайта на IFG – www.ifgclub.com

9. Картодържателят е запознат с предназначението на Картата IFG Сlub  като средство Картодържателят да ползва определени от Картоиздателя отстъпки при покупка на стоките/услуги, посочени от Картоиздателя и/или неговите фирми партньори.

10. Членове на клуба, които нямат извършена покупка в срок от две години, губят правата си.

11. „Ай Еф Джи Лизинг“ АД си запазва правото да подобрява и променя условията за членуване в IFG club

12. Отстъпката може да се ползва единствено за стоки и/или услуги,  неучастващи в други ценови намаления.

Взимайки предвид, че настоящите Общи условия не се ограничават със срок, Картоиздателят има право да ги променя. Картодържателят следва да бъде уведомен за промените посредством изпращане на електронно съобщение за това обстоятелство на e-mail адреса или мобилен телефон на Картодържателя.